Акт інвентаризації нематеріальних активів бланк

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт. S2000806 8-нк. Первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Кошти цільового фінансування Інвентаризація коштів цільового фінансування полягає у перевірці обґрунтованості їх залишку шляхом зіставлення даних про надходження таких коштів на підприємство та їх використання відповідно до їх цільового призначення. При інвентаризації усім дебіторам підприємства повинно бути передано виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість, які надаються інвентаризаційній комісії (робочій інвентаризаційній комісії) для підтвердження реальності заборгованості. Під час її проведення виявляються помилки, що допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою. Приклад форми акта інвентаризації фінансових інвестицій наведено в додатку 4 на основі форми акта, затвердженого наказом № 572 для бюджетних установ.

Нижче розглядається порядок документального оформлення інвентаризації конкретних видів активів і зобов’язань. Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до законодавства. Під час інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, записи в опис робить інвентаризаційна комісія на підставі перевірки і перерахунку цінностей у натурі. Матеріали інвентаризації можуть бути заповнені як рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів обробки інформації. Окремий розділ присвячено правилам перевірки та оформленню результатів інвентаризації (розділ IV). Положення набере чинності з 1 січня 2015 року. Для інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності може бути використано дещо іншу форму акта інвентаризації.
Довідка підписується головним бухгалтером!!! Зверніть увагу на наявність в довідці колонки 5, яка передбачає заповнення інформації щодо причини виникнення заборгованості. Якщо балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування. Форму акта інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами може бути розроблено підприємством самостійно з урахуванням вимог положень № 88 та № 879. Водночас підприємством може використовуватися форма акта, затверджена наказом № 572, передбачена для бюджетних установ. При цьому матеріально відповідальні особи дають розписку, в якій підтверджується, що перевірка активів відбулася в їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають, та що вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи.

Похожие записи: